วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน


แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน

คำชี้แจง                แบบทดสอบแบบเลือกตอบ  มีทั้งหมด  10  ข้อ  ให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว

1.  แดงมีเงิน  500  บาท  พ่อให้  70  บาท  ซื้อวิทยุราคา  250  บาท  แดงเหลือเงินกี่บาท
                ก.   (500  +  70)  –  250  = []
                ข.   500  +  (70  –  250)  = []
                ค.   500  +  70  –  250     = []
ง.   500  –  70  +  250     = []

2.  ประชากรหมู่บ้านหนึ่งมี  1,250  คน  ทิ้งขยะคนละ  2  กิโลกรัมต่อวัน  1  ปี  ทิ้งขยะกี่กิโลกรัม (365 วัน
     เป็น  1  ปี)
                ก.   1,250  +  (2  × 365)   =  []
                ข.   (1,250  +  2)  ×  365  =  []
                ค.   (1,250  ×  2)  ×  365  =  []
                ง.    1,250  ×  (2  ×  365)  =  []

3.  ซื้อดินสอ  3  โหล  แบ่งให้น้อง  4  คน  ได้คนละกี่แท่ง
                ก.   (3  ×  4)  ÷  12  =  []
                ข.   3  ×  (12  ÷  4)  =  []
                ค.   (3  ×  12)  ÷  4  =  []
                ง.   (3  ×  4)  ×  12  =  []

4.  โรงแรมแห่งหนึ่งมี  2  ชั้น  ชั้นละ  24  ห้อง  มีเตียงนอนห้องละ  2  เตียง  โรงแรมมีเตียงนอนทั้งหมดกี่
     เตียง
                ก.   (24  ÷  2)  ÷  2  =  []
                ข.   (24  ÷  2)  ×  2  =  []
                ค.   (2  ×  24)  ÷  2  =  []
                ง.   (2  ×  24)  ×  2   =  []


5.  วันแรกพ่อขับรถได้  150  กิโลเมตร  1  สัปดาห์  พ่อขับรถได้กี่กิโลเมตร
                ก.   150  ÷  7  =  []
                ข.   150  ×  7  =  []
                ค.   150  –  7  =  []
                ง.   150  +  7  =  []

6.  แดงเก็บส้มได้วันละ  500  ผล  ต่อวัน  3  วัน  แดงเก็บส้มได้กี่ผล

                ก.   53     ผล

                ข.   47     ผล

                ค.   500   ผล

                ง.   1,500 ผล
7.  ครูรถมีเงิน  700  บาท  ครูสมรมีเงินมากกว่าครูรถ  170  บาท  ครูสมรมีเงินกี่บาท

                ก.   770    บาท

                ข.   870    บาท

                ค.   970    บาท

                ง.   1,070  บาท

8.  สมศรีสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนน  20  คะแนน  สมชายสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้มากกว่าสมศรี  5 

     คะแนน  สมหญิงสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้น้อยกว่าสมศรี  10  คะแนน  สมหญิงสอบวิชาคณิตศาสตร์

     ได้กี่คะแนน

                ก.   5    คะแนน

                ข.   10  คะแนน

                ค.   15  คะแนน

                ง.   20   คะแนน

9.  สมยศสูง  155  เซนติเมตร  สมหมายสูง  180  เซนติเมตร  สมประสงค์สูง  160  เซนติเมตร  เฉลี่ยความ

     สูงทั้ง  3  คน  สูงกี่เซนติเมตร

                ก.   162  เซนติเมตร

                ข.   163  เซนติเมตร

                ค.   164  เซนติเมตร

                ง.    165  เซนติเมตร

10.  ยอดชายอ่านหนังสือได้วันละ  10  หน้า  1  เดือน  สมชายอ่านหนังสือได้กี่หน้า ( 30  วัน เป็น 1 เดือน)

                ก.   20    หน้า

                ข.   40    หน้า

                ค.   300  หน้า

                ง.   310   หน้า


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น