วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555

แผนการสอน


แผนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้   คณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  4
หน่วยการเรียนรู้ที่  3  เรื่อง  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน   เวลา  4  ชั่วโมง / สัปดาห์
ครูผู้สอน   นายวันชัย   บุญมานันต์ 

จุดประสงค์การเรียนการสอน
                -    เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนได้                  

เนื้อหา / สาระสำคัญ
                การแก้โจทย์ปัญหาอาจใช้วิธีการ  4  ขั้นตอน  ดังนี้
                                1.   เข้าใจโจทย์   อ่านและวิเคราะห์โจทย์
                                2.   วางแผน         ใช้วิธีการต่าง ๆ  เพื่อช่วยให้คิดได้ว่าจะหาคำตอบอย่างไร
                                3.   ลงมือทำ         คิดคำนวณหาคำตอบ
                                4.   ตรวจสอบ      ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ  และตรวจคำตอบ

สาระการเรียนรู้
                เรื่อง  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

กิจกรรมการเรียนการสอน
                ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
                                ครูถามนักเรียนเรื่องการเดินซื้อของในตลาดสดว่ามีอะไรบ้าง  แล้วให้นักเรียนลุกขึ้นตอบทีและคน  ( 1  ข้อ )
                ขั้นสอน
                                1.  ครูตั้งโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนขึ้น  1  ข้อ  แล้วให้นักเรียนช่วยกันหาวิธีการหาคำตอบร่วมกันในห้องเรียน  เช่น 
                                ร้านค้าขายหนังสือการ์ตูนราคาเล่มละ  48  บาท  ได้  120  เล่ม  และขายหนังสือนิทานราคาเล่มละ  52  บาท  ได้  90  เล่ม  ร้านค้าได้เงินเท่าไร
                เข้าใจโจทย์            1.   โจทย์ปัญหาข้อนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร  (การขายหนังสือ)
                                               2.   ร้านค้าขายหนังสืออะไรได้บ้าง  ขายได้กี่เล่ม  ราคาเล่มละเท่าไร  (ขาย    
                                               หนังสือการ์ตูนได้  120  เล่ม  ราคาเล่มละ  48  บาท  และขายหนังสือนิทาน
                                               ได้  90  เล่ม  ราคาเล่มละ  52  บาท)
                                                3.  โจทย์ถามอะไร  (ร้านค้าขายหนังสือได้เงินเท่าไร)

                วางแผน                   ต้องหาจำนวนเงินที่ขายหนังสือแต่ละชนิดได้  โดยการคูณ  120  ×  48  =  []
                                           และ  90  ×  52  = []       แล้วนำเงินที่ได้มาบวกกัน                 (120  × 48  )  +       
(90       ×  52)  = []               
              ลงมือทำ               จำนวนเงินที่ขายหนังสือการ์ตูนได้   120  ×  48  =  5,760    บาท
                                           จำนวนเงินที่ขายหนังสือนิทานได้      90  ×  52  =  4,680    บาท
                                           รวมเงินที่ขายหนังสือทั้งหมด   5,760  +  4,680  =  10,440  บาท
                                                                     ตอบ    ๑๐,๔๔๐  บาท
              ตรวจสอบ          จำนวนเงินที่ขายหนังสือนิทานได้ลบออกจากจำนวนเงินทั้งหมด  ต้องได้เท่ากับ
                                         จำนวนเงินที่ขายหนังสือการ์ตูนได้  10,440  –  4,680  =   5,760 
2.             ครูให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน  คนละ  1  ประโยค  ลง
      ในสมุดงาน
              ขั้นสรุป
                             ครูร่วมกับนักเรียนในห้องช่วยกันอธิบายโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน  แต่
                             ละข้อร่วมกัน

การวัดผล/ ประเมินผล
-                   แบบทดสอบโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน  10  ข้อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น